Kdo si hraje nezlobí aneb význam hry u dětí

 

Dětství je již od pradávna dobou hry, radosti a bezstarostného období, na které má většina krásné vzpomínky. Když se řekne dítě, každý si nejspíš představí děťátko hrající si na pískovišti. Dětství je zkrátka o hře. Hra má velmi významnou úlohu ve vývoji dítěte, jakou?

 

Charakteristika hry – co je považováno za hru?

Hra je činnost jednoho či více lidí (dětí), která nemusí mít konkrétní smysl, ale při tom má za cíl radost ze hry nebo relaxaci. Hry se hrají především pro zábavu, ale můžou také sloužit například jako pomůcka při vzdělávání.

Dítě si hraje pro potěšení, nesleduje výsledek – zda je komín dostatečný vysoký, jde mu hlavně o to, že zkrátka je. Hra není povinností, ale potřebou dítěte, je činností spontánní a samoúčelovou.

 

Základní význam hry pro rozvoj dítěte

1. Vývoj řeči

Hra podněcuje vývoj řeči. Dítě vyjadřuje svoje myšlenky, přání a pocity. Hra je v tomto případě také dobrým pomocníkem pro rozšiřování slovní zásoby.

 

2. Tělesný vývoj

Hra je v tomto případě pomocníkem pro rozvoj celkové koordinace těla, jemné a hrubé motoriky, a též prostorového vnímání. Tělesnou aktivitou je zde myšleno: skákání, běhání, lezení, přelézání, chůze, atd.

 

3. Rozumový vývoj

Hra má pro rozumový vývoj mimořádný význam. Prohlubuje, upevňuje poznatky získané na základně vnímání, pozorování, fantazie a myšlení při hře.

 

4. Citový vývoj

Při hře dochází k návalu emocí: hra vyvolává radost z dosažení nějakého cíle (postavený komín), nadšení a celkového zájmu.

 

5. Navazování kontaktu s ostatními

Jedná se o tzv. SOCIALIZACI DÍTĚTE. K tomuto dochází nejčastěji při nástupu do Mateřské školy. Pomocí hry se ,,pěstují“ jednotlivé vlastnosti: respektování přání ostatních, půjčování hraček, vycházení s ostatními dětmi, přizpůsobování se kolektivu, přijímání a podřizování se nastaveným pravidlům v kolektivu.

K socializace dítěte však nemusí docházet jen ve velkých kolektivech, k navazování kontaktů může docházet i na veřejném hřišti.

 

Druhy her a jejich význam

Hry manipulační

Mají velký význam nejen pro cvičení pohybů rukou a motoriky celého těla, ale i pro celkový rozumový vývoj dítěte. Jsou typické pro mladší předškolní věk.

Příklad hry: házení balonem, přenášení předmětů - dřevěné dosazovačky apod.

 

Hry pohybové

Přináší velmi pozitivní vliv při pohybové koordinaci dítěte, cvičí motoriku, ale také budují vlastnosti jako: odvážnost, disciplinovanost, schopnost dodržovat nejjednodušší pravidla chování nebo odvážnost.

Příklad hry: na babu

 

Hry tématické

Jedná se o tzv. ,,hru v roli“., hraní si na něco, někoho, sehrávání určitě role (na maminku, učitelku, na školu). Dítě pomocí hry v roli poznává a odráží společenské vztahy mezi lidmi. První zárodky tématické hry můžeme pozorovat již kolem druhého roku života dítěte (dítě krmí panenku, plyšáka, stará se o něj).

Příklad hry: hra na kuchaře/kuchařku

 

Hry konstruktivní

Tento typ hry se objevuje u dětí velmi brzy – již ve druhém roce života dítěte. Ať už je to stavba komínu nebo první pokusy stavby z kostek. Postupem času si dítě začíná ,,plánovat“ a pojmenovávat svoje výtvory (,,postavil jsem hrad, auto“), které se stávají stále složitějšími a náročnějšími.

Příklad hry: stavba kostek, stavebnice

 

Hry didaktické – naučné

Tento typ hry není výsledkem pouhé tvořivost dítěte, ale jsou vedeny učiteli, kteří mají na zřeteli jasně dané výchovně – vzdělávací cíle jako: vštěpování pravidel společenského chování, rozvoj myšlení, pozornosti, cvičení paměti nebo rozšiřování rozsahu vjemů dítěte.