Zasíláme i na Slovensko! :)

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou
vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
Wilbur s.r.o.
IČ: 27780104
DIČ: CZ27780104
se sídlem: Družstevní 311, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5 1 5 9 2
kontaktní údaje:
email: info@miminu.cz
email miminu.cz@gmail.com
telefon: +420 722 723 772
www.miminu.cz
(dále jen „prodávající“)
1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího
a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou
činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen:
„kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové
stránce dostupné na internetové adrese www.miminu.cz (dále je
„internetový obchod“).
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
obchodních podmínek.
3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
II. Informace o zboží a cenách
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních
vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového
obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech
souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své
podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají
v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně
sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy
je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li
se prodávající s kupujícím jinak.
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od
základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci
v internetovém obchodě,
 vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob
platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" Údaje uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky
je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení
kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o
obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání
zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení
jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena
potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou
nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí
této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto
obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit
objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky
prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo
nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
IV. Zákaznický účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může
kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu
může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží
také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za
případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když
kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.
V. Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
č 2 700169199/2010, vedený u Fio banka,
- bezhotovostně platební kartou,
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební
brány Gopay,
- dobírkou v hotovosti při předávní zboží
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle
pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Zboží je kupujícímu dodáno:
- na adresu určenou kupujícím objednávce
- prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží
jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V
případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.
11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
odeslán na emailovou adresu kupujícího.
13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží,
včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za
nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem
převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale
v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
VI. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost
jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 ode dne převzetí zboží,
 ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik
druhů zboží nebo dodání několika částí
 ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná
opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající
před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo
na odstoupení od smlouvy,
 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti
dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli
prodávajícího,
 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
 dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal,
 dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat
prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní
smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího
uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu
bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží
do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným
způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným
způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím
nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve
výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody
vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání
zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel
zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje
kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve
lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy
přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
VII. Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,
 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se
za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo
z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat:
 výměnu za nové zboží,
 opravu zboží,
 přiměřenou slevu z kupní ceny,
 odstoupit od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 pokud má zboží podstatnou vadu,
 pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po
opravě,
 při větším počtu vad zboží.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je
přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající
je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení
vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za
podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle
kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto
právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po
uplynutí záruční doby.
10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
VIII. Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu
uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu
korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo
v objednávce.
IX. Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro
řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele.
X. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České
republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto
nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k
obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek,
loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat,
upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích
osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat
postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat
žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho
části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho
určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKYVšeobecné obchodní podmínkyI. Základní ustanoveníTyto všeobecné obchodní podmínky (...