Zasíláme i na Slovensko! :)

Pravidla soutěže

 1. Úvodní ustanovení
 2. Společnost Wilbur s.r.o., IČ: 27780104 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd C., vl. 51592 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://www.facebook.com/MiMinuCZ/, dále jen „Facebook MiMinuCZ”) soutěž s názvem „Soutěž o nejhezčí fotku “ (dále jen „Soutěž“).
 3. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska každý kalendářní měsíc (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.
 4. Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook Inc. Každý účastník Soutěže osvobozuje společnost Facebook Inc. od všech závazků s ní souvisejících. Tato společnost také neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty Soutěžících.
 5. Účast v soutěži
 6. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo na Slovensku, která splní soutěžní úkol dle čl. III. odst. 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).
 7. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny zaměstnanci Pořadatele a dále též jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

III. Soutěžní úkol

 1. K zapojení se do Soutěže potřebuje Soutěžící zařízení s internetovým prohlížečem, internet a vlastní osobní profil na sociální síti Facebook.
 2. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že vytvoří fotografii produktů značka MimiNu v používání  a fotografii vloží do komentářů pod příspěvek vyhlašující soutěž (dále jen „Soutěžní příspěvek“).
 3. Za Soutěžní příspěvky splňující podmínky Soutěže budou považovány komentáře splňující podmínky soutěže.
 4. Každý Soutěžící se může prostřednictvím svého osobního profilu na Facebooku zapojit do Soutěže s jedním Soutěžním příspěvkem. Účast v Soutěži prostřednictvím více Facebookových profilů je zakázána.
 5. Výhra, výherci

Výhru v Soutěži představuje slevový poukaz v hodnotě 2000 Kč k uplatnění na webových stránkách společnosti www.miminu.cz , (dále jen „Výhra“).

 1. Pořadatel si vyhrazuje Výhru uvedenou v těchto Pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné Výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
 2. Výhercem Soutěže se stane 1 Soutěžící z České anebo Slovenské republiky, který splní veškeré podmínky Soutěže stanovené těmito Pravidly, zejména soutěžní úkol, a jejichž Soutěžní příspěvek bude ostatními účastníky soutěže shledán jako nejhezčí a to formou hlasování, tzv. „like“ dle čl. 3 odst. III těchto Pravidel (dále jen „Výherce“).
 3. Výhercem soutěže se může stát Soutěžící, který v posledních 6 měsících v soutěži o nejhezčí fotografii na FB profilu MimiNuCZ nevyhrál.
 4. Rozhodnutí o výběru vítězných Soutěžních příspěvků je plně v kompetenci poroty, je konečné a Soutěžící ho nemohou dle těchto Pravidel rozporovat.
 5. Výherce Soutěže bude vyhlášen prostřednictvím komentáře FB profilu MimiNuCZ pod příslušným Soutěžním příspěvkem.
 6. Soutěžící bere na vědomí, že nebude využívat žádných nekalých praktik k získání výhry, včetně využití jakýchkoliv podpůrných FB skupin apod. V případě porušení tohoto pravidla dojde k vyloučení ze Soutěže.
 7. Předání výher
 8. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nebo veřejným komentářem pod jeho Soutěžním příspěvkem s výzvou k poskytnutí fotografie, včetně souhlasu s použitím fotografie pro marketingové účely. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu Pořadatele do 7 dnů reagovat či neposkytne Pořadateli údaje nutné pro zaslání Výhry, vybere odborná porota jiného Výherce.
 9. Výhru nelze převádět na třetí osoby, vyplatit ji v hotovosti ani vyměnit za jiné věcné plnění. Výhra není právně vymahatelná.
 10. Výhra bude odeslána nejpozději 7 kalendářních dní od ukončení soutěže.
 11. Osobní údaje
 12. Pořadatel Soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává Soutěžícím poskytnuté osobní údaje, zahrnující zejména jméno, příjmení, datum narození, korespondenční a e-mailovou adresu, a to jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry.
 13. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a dále též, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat vysvětlení nebo může požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav a osobní údaje byly blokovány, provedena jejich oprava, doplnění nebo likvidace.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na sociální síti Facebook.
 2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoliv závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 3. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 4. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoliv ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže, či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 5. Datum vydání Pravidel: 8.11.2021, Wilbur s.r.o.